Statut związku

Statut Związku Pracodawców
„Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym tworzy się związek pracodawców pod nazwą „Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed”, zwany dalej „Związkiem” lub „BioInMed”, będący związkiem pracodawców innowacyjnych firm biotechnologicznych, działających w obszarze medycyny, nauk o życiu lub ochrony zdrowia, w szczególności poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze odkrywania i rozwoju nowych leków lub diagnostyki, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. nr 55 poz. 235 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Związek jest powołany na czas nieokreślony.
 3. Związek posiada osobowość prawną. Działalność statutowa i gospodarcza Związku może być prowadzona przez pracę społeczną członków oraz przez zatrudnionych pracowników.
 4. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
 5. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 6. Związek może posługiwać się znakiem graficznym oraz używać nazw skróconych: „ “Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej”.
 7. Związek może być członkiem federacji, konfederacji oraz innych międzynarodowych i krajowych organizacji pracodawców, których cel służy realizacji zadań statutowych Związku.

§2
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

 1. Podstawowymi celami i zadaniami, do których realizacji dąży Związek, są:
  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów władzy, administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz innych organizacji światowych i firm działających w obszarach nowych leków;
  • zapewnienie członkom Związku jak najlepszych warunków prowadzenia działalności i rozwoju;
  • promowanie branży i sektora polskiej biotechnologii w kraju i zagranicą;
  • działania edukacyjne i uświadamiające różne grupy interesariuszy, t.j, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, podmioty finansujące badania (w szczególności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencję Badań Medycznych, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, stowarzyszenia europejskie i międzynarodowe, Inicjatywę Leków Innowacyjnych [Innovative Medicines Initiative, IMI]), Komisję Europejską, i innych;
  • podejmowanie działań mających na celu usprawnienie współpracy pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi jednostkami i instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w tym podejmowanie współpracy z uczelniami, kształcącymi studentów na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych;
  • podejmowanie działań zwiększających dostępność środków finansowych służących prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w sektorze biotechnologii;
  • zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora biotechnologicznego poprzez budowanie przyjaznego środowiska prawno-organizacyjnego. 
 2. Związek realizuje swoje cele w sposób i w formie poniżej wskazanej, tj. poprzez:
  • uczestniczenie w dialogu w zakresie kształtowania przepisów prawa i kierunków polityki państwa dotyczących obszarów działalności członków Związku poprzez prezentowanie stanowisk, opinii i wniosków oraz udział w konsultacjach społecznych i pracach legislacyjnych;
  • budowanie więzi oraz mechanizmów wymiany wiedzy oraz doświadczenia pomiędzy instytucjami i jednostkami naukowymi oraz członkami Związku;
  • promocję wiedzy i kształtowanie opinii w sprawach specyficznych dla branży biotechnologicznej, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, eksperckiej, wydawniczej i informacyjnej w szczególności poprzez opracowywanie analiz i raportów oraz organizowanie konferencji, kongresów, warsztatów i szkoleń;
  • podejmowanie działań na rzecz kształtowania sprzyjających warunków prowadzenia działalności oraz rozwoju branży biotechnologicznej;
  • rozwijanie współpracy i wymiany informacji pomiędzy członkami Związku;
  • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami istotnymi z punktu widzenia profilu działalności prowadzonej przez członków Związku;
  • promocję oraz edukację inwestorów w zakresie przedstawiania modelu biznesowego oraz wyceny spółek biotechnologicznych.

§ 3
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

 1. Członkami Związku mogą być, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Statucie, osoby prawne, w tym działające w ramach międzynarodowych struktur korporacyjnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące pracodawcami, w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, prowadzące prace analityczne, badawczo-rozwojowe lub działalność badawczą lub naukową na zlecenie (tzw. CRO – contract/clinical research organizations) w zakresie biotechnologii w obszarze medycyny, nauk o życiu (life-science) lub ochrony zdrowia.
 2.  Członkostwo w Związku jest dobrowolne.
 3. Członków Związku dzieli się na Członków Regularnych (tj. członków posiadających prawo głosu) oraz Członków Obserwatorów (tj. członków nie posiadających prawa głosu).
 4. Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Związku jest przedkładany Zarządowi w formie pisemnej deklaracji. Wniosek zawiera informację, czy dotyczy uzyskania statusu Członka Regularnego czy Członka Obserwatora.
 5. Członka Związku reprezentuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 6. Członka Związku może reprezentować pełnomocnik powołany przez organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu, legitymujący się pisemnym pełnomocnictwem.
 7. Nadanie statusu Członka Regularnego (przyznanie członkostwa w Związku) w Związku następuje w formie uchwały Zarządu Związku po przeprowadzeniu procedury przyjęcia uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku jednomyślnej akceptacji podczas przeprowadzania procedury przyjęcia nowego Członka Regulowanego, Zarząd przekaże kandydaturę potencjalnego Członka Regularnego wraz ze swoją rekomendacją do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ogólną procedurą podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. Nadanie statusu Członka Obserwatora (przyznanie członkostwa w Związku) następuje w formie uchwały Zarządu Związku bez potrzeby przeprowadzania procedury, o której mowa w zdaniu powyżej.
 8. Utrata członkostwa zarówno w odniesieniu do Członka Regularnego jak i Członka Obserwatora następuje automatycznie na skutek:
  • wystąpienia członka ze Związku na podstawie pisemnego oświadczenia, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia;
  • likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Związku; 
  • śmierci osoby fizycznej, będącej członkiem Związku;
  • utraty statusu pracodawcy przez członka Związku;
  • podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku (w odniesieniu do Członka Regularnego).
  • podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o pozbawieniu członkostwa w Związku (w odniesieniu do Członka Obserwatora)
 9. Uchwała o pozbawieniu członkostwa w Związku może zostać podjęta w przypadku:
  • niezapłacenia składki członkowskiej lub jej części przez okres trzech miesięcy od daty upływu terminu wymaganego do wpłaty składki;
  • rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Związku;
  • braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Związku.
 10. Od uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie składane w każdym przypadku do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Wniosek o ponowne rozpatrzenie rozpatrywany jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 11. Członkom Związku (zarówno Członkom Regularnym jak i Członkom Obserwatorom) przysługuje prawo:
  • uczestniczenia w pracach Związku i jego organów oraz wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Związek;
  • korzystania z wszelkich informacji Związku oraz ze składników majątkowych Związku zakupionych do wspólnego użytku członków;
  • korzystania z pomocy i usług Związku, z możliwością ustalenia odpłatności niektórych zleceń przez Zarząd Związku;
  • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
  • wnoszenia odwołań do Walnego Zgromadzenia na decyzje Zarządu.
 12. Dodatkowo Członkom Regularnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku.
 13. Do obowiązków członków Związku należy:
  • przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał organów Związku;
  • niepodejmowanie działań sprzecznych z celami Związku;
  • zachowanie poufności informacji uzyskanych w ramach członkostwa w Związku;
  • popieranie celów i przedsięwzięć Związku, w tym udzielanie informacji niezbędnych dla realizacji zadań Związku na wniosek Zarządu;
  • regularne opłacanie składek członkowskich.
 14. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o zwolnieniu członka z obowiązku opłacenia składki za dany okres.
 15. Składki Członków Regularnych są opłacane rocznie, najpóźniej do ostatniego roboczego dnia stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku nabycia członkostwa w trakcie trwania miesiąca, składki opłacane są proporcjonalnie do okresu trwania członkostwa w danym roku.
 16. Składki Członków Obserwatorów są opłacane rocznie, najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca członkostwa w Związku.
 17. Zarząd ma uprawnienie do nadawania podmiotom zewnętrznym statusu Członka Wspierającego. Członkiem Wspierającym nie jest firmą biotechnologiczną, ale podmiot świadczący usługi na rzecz branży np. kancelaria prawna, firma doradcza, firma wspierająca w pozyskiwaniu grantów lub w inny sposób swoimi działaniami wspiera sektor biotechnologii medycznej w Polsce. Członek Wspierający nie jest formalnym członkiem Związku, nie ma prawa głosu, ani prawa uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach, chyba, że jako podmiot wyspecjalizowany w ramach wsparcia Związku obsługuje obrady Walnego Zgromadzenia. Członek Wspierający zobowiązany jest do opłacenia darowizny na rzecz Związku w wysokości składki członkowskiej Członka Obserwatora albo świadczenia usług na rzecz Związku w wymiarze rocznym ustalonym przez Zarząd Związku z danym Członkiem Wspierającym. O przyjęciu Członka Wspierającego decyduje Zarząd stosując procedurę uchwaloną dla przyjmowania Członków Regularnych. Zarząd jest uprawniony do samodzielnego pozbawienia Członka Wspierającego jego statusu.

§ 4
ORGANY ZWIĄZKU

 1. Organami Związku są:
  • Walne Zgromadzenie;
  • Zarząd.
 2. Głosowania w sprawach personalnych przeprowadzane są w trybie tajnym.\
 3. Organy Związku mogą obradować, głosować i podejmować decyzje z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Tryb przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Zarząd Związku w treści zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu. Uchwały mogą być podejmowane przez Walne Zgromadzenie również bez przeprowadzania obrad lub zwoływania posiedzenia.
 4. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. 
 5. Kandydatów na członków Zarządu może zgłosić każdy Członek Regularny Związku biorący udział w Walnym Zgromadzeniu. Członkami Zarządu na 3-letnią kadencję zostają osoby, na które oddano największą liczbę głosów. Osoba, na którą oddano największą liczbę głosów zostaje Prezesem Związku.
 6. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw organizacyjnych i finansowych Związku, podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia Członka Obserwatora oraz innych uchwał we wszelkich sprawach w zgodzie z uchwałami Walnego Zgromadzenia. 
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. Przy braku rozstrzygającej większości, decyduje głos Prezesa.
 8. Prezes Zarządu jest upoważniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu.
 9. W przypadku rezygnacji Prezesa w trakcie trwania kadencji, jego funkcję przejmuje kolejny członek Zarządu Związku, na którego oddano największą liczbę głosów. . 
 10. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku, może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących związku, w tym zmian Statutu.
 11. Walne Zgromadzenie odbywa się pierwszym kwartale każdego roku, w terminie wyznaczonym przez Zarząd. Zawiadomienie o pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia w danym roku wraz z porządkiem obrad Zarząd przekazuje członkom Związku za pośrednictwem poczty elektronicznej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia. 
 12. W przypadku niewzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu wyznaczonym w pierwszym terminie co najmniej połowy Członków Regularnych, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 11 powyżej. Drugi termin Walnego Zgromadzenia nie może być oznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od pierwszego terminu.
 13. Każdemu   Członkowi Regularnemu Związku biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu przysługuje jeden głos, Członkom Obserwatorom nie przysługuje głos na Walnym Zgromadzeniu.
 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy braku rozstrzygającej większości decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  W przypadku podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie bez zwoływania posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, uchwała jest ważna pod warunkiem przekazania jej projektu wszystkim Członkom Regularnym, z chwilą, w której większość Członków Regularnych odda głos „za”, chyba że Statut w danej sprawie przewiduje większość kwalifikowaną.
 15. W pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Regularnych.
 16. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez Walne Zgromadzenie Członek Regularny.
 17. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad wskazanych w treści zawiadomienia o posiedzeniu.
 18. W przypadkach szczególnych, z własnej inicjatywy bądź na wniosek co najmniej 10% Członków Regularnych, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaje przekazane członkom zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 11 powyżej.
 19. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane są zgodnie z pkt 14 powyżej.
 20. Walne Zgromadzenie może tworzyć rady doradcze Związku i powoływać ich członków.

§5
MAJĄTEK ZWIĄZKU

 1. Majątek Związku pochodzi
  • ze składek członkowskich,
  • z darowizn, spadków i zapisów,
  • z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  • z dochodów z majątku Związku 
 2. W celu realizacji celów statutowych, na podstawie uchwały Zarządu, Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku.
 4. Związek odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Związku nie odpowiadają za zobowiązania Związku własnym majątkiem.

§6
ZASADY ORGANIZACJI I UDZIAŁU W SPOTKANIACH

 1. Podczas spotkań organizowanych przez Związek a także z udziałem członków Związku oraz członków organów Związku należy unikać podejmowania działań lub ustaleń, które mogą prowadzić do naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub ochronie konkurencji i konsumentów. 
 2. Dla zagwarantowania przestrzegania prawa konkurencji zostanie przyjęta przez Związek odpowiednia polityka compliance. Prezes Zarządu Związku jest zobowiązany do zainicjowania prac w celu opracowania i przyjęcia, a następnie stosowania polityki compliance w Związku. 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (Członków Regularnych).
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (Członków Regularnych).
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30 marca 2021 r. i zmieniono:

 • uchwałą nr 3 z dnia 20 października 2021r.
 • uchwałą nr 1,2,3 z dnia 23 lutego 2022r.
 • uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2023r.